Biosfärområde

Sveriges biosfärområden-arenor för implementering av Agenda 2030

Frågor och svar

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar samhällsutveckling.
Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, utser områden i världen som uppvisar goda initiativ för hållbar utveckling. Ett biosfärområde har som uppdrag att vara ett modellområde där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, hållbar samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Lokal samverkan är grunden där området formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt.

Vad är syftet med ett biosfärområde?

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Blir det nya restriktioner när man bildar ett biosfärområde?

Biosfärområden innebär inga inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt. Det medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen.

Får det bo människor i ett biosfärområde?

Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet “långsiktig hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.

Hur blir man ett biosfärområde?

Ett område som har intresse av att bli ett biosfärområde, gör en förstudie för att utreda dess förutsättningar. Detta sker just nu i Nämdöskärgården. Förstudien presenterar vi för programkommittén för Biosfärprogrammet som förhoppningsvis bedömer att vi har goda möjligheter att bli ett biosfärområde och gör oss till ett biosfärkandidatområde. Efter cirka fem år tar regeringen beslut om vi kan nomineras till Unesco vilket skulle göra oss till biosfärområde. Under dessa fem år fortsätter arbetet med att skapa biosfärområdets identitet, driva projekt och fördjupa samverkan.

Varför ett biosfärområde i Nämdöskärgården?

Vårt närområde har höga och unika natur- och kulturvärden med stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Idag är det dock få näringsverksamheter som nyttjar områdets naturresurser. Nämdöskärgårdens fasta befolkning har minskat under hela 2000-talet och snittåldern har ökat. Följden är att samhällsservicen har minskat, barnomsorg och skola har helt försvunnit. Att bilda att biosfärområde menar vi är bra lösning för att skapa ett attraktivt område där människor båda vill och bosätta sig.

Vilket område innefattas i biosfärområdet?

Det planerade området har postnummer 130 36 vilket sträcker sig från Norsten i söder och Limskär i norr. Den planerade nationalparken ligger “vägg i vägg” i öster.

Finns det biosfärområden på fler ställen?

Det finns över 700 biosfärområden på jorden, i mer än 120 länder. I Sverige finns det sju biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka. I Skåne finns även Storkriket, som är ett kandidatområde.