Cirkulärt biosfärområde i skärgården

Ett naturvårdsprojekt för alla som är intresserade att av bidra till biologisk mångfald i Nämdöskärgården.

En serie naturvårdsprojekt med stöd av WWF!

Skärgårdens landskap förändras. Kan vi tillsammans genomföra naturvårdsinsatser och därmed öka den biologiska mångfalden?

Finns det platser i Nämdöskärgården du känner till som vi tillsammans kan ge bättre förutsättningar?

Utgångspunkten är allt det arbete som folk redan i dagsläget engagerar sig i som:

  • lokala fiskevårdsprojekt
  • slåtter av ängsmarker
  • diken som underhålls
  • odling av växter som gynnar pollinatörer

Projektet bygger på att de som vistas i området berättar om vilka frågor inom naturvård som ligger dem varmt om hjärtat.
Det finns möjlighet att bjuda ut ämnesexperter att besöka områden där en lokal naturvårdsinsats vore önskvärd, eller i pågående satsningar där man vill ha vägledning. Med stöd från WWF finns projektmedel för att köpa in utrustning som staket eller arbetskraft som behövs för att genomföra naturvårdsåtgärder.

Inom projektet vill vi även följa upp naturvårdsinsatserna för att se vilken effekt riktade åtgärder har. Det kan handla om att studera vilken effekt borttagandet av vass har, både över och under vattenytan.
Vi har kontakt med flera universitet som är intresserade av att samverka med oss och förlägga delar av sina forskningsstudier i Nämdöskärgården. 

Kontakt: info@greenarchipelago.se
Projektledare för Levande landskap:
Elin Dahlgren & Clare Lindstrand

15 maj Ängstur på öarna.

NGA bjöd in botaniker Ulf Swenson från Naturhistoriska Riksmuseet och tog hjälp av honom att inventera och undersöka förutsättningar för olika områden med redan existerande ängsmarker men också platser där vi kan anlägga ängar. Orrö, Uvö och sedan sträckan från Sand till Nämdö Böte besöktes. Ulf hjälpte till att hitta några ovanliga arter i vår fina natur. En idé vi följer upp är möjligheten att samla in lokala fröer och sedan distribuera dem för att använda till områden som behöver mer biologisk mångfald.

17 april genomfördes en workshop i Solvik som ett startskott för projektet. Stort tack till alla deltagare!

Efter att ha sammanställt de idéer som framkom under dagen har vi nu satt ihop en plan för vidareutveckling inom det övergripande projektet. Vissa frågor, som cirkulärt nyttjande, väckte stort engagemang och nya frågor som bevarande av solitära fristående träd har först fram. För att fånga in detta har vi bett finansiären, att revidera vår budget, vilket beviljades. Vi går således vidare med de bästa förutsättningarna för att fånga upp era tankar om naturvårdsprojekt i Nämdöskärgården. Vi tar fortlöpande emot förslag på fler projektsatsningar och samverkansaktiviteter.

En föreläsningsserie och besök av experter planeras med fokus på våtmarker, strandängar, ängsmarker mm. Kom gärna med förslag om det är någon särskild som du skulle vilja träffa!